ALGEMENE VOORWAARDEN THERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN LAVIER

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de therapeut met de cliënt afspreekt een therapeutische behandeling in te stellen voor de hond van die cliënt.
1.2 (Gedrags)therapeutische behandeling: het afnemen van een anamnese, het stellen van een diagnose inzake probleemgedrag, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren therapie. Hiermee wordt ook bedoeld een advies ter voorkoming van gedragsproblemen of een algemeen (telefonisch) advies over het gedrag van de hond van de cliënt.
1.3 Therapeut: Mariska Hoecks, gevestigd te Amersfoort en eigenaar van Lavier.
1.4 Cliënt: de eigenaar van de hond, die de therapeut inschakelt en opdracht geeft voor de therapeutische behandeling van het probleem van zijn of haar hond.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de cliënt heeft gegeven en die de therapeut heeft aanvaard conform artikel 1.1. 
2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het gegeven plan van aanpak en van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van cliënt in het uitvoeren van de therapie.
2.3 Opname in het agenderingssysteem van de therapeut geldt bij een mondelinge afspraak als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.
2.4 Therapeut behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren zonder opgave van reden.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 De therapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de therapeut op te volgen.
3.3 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de therapeutische behandeling gebruik te maken van de door de therapeut voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de cliënt, therapeut en omgeving. Therapeut zal nooit middelen of adviezen verstrekken die een aantasting zijn in het welzijn van het dier, zoals schokbanden of slipketting.
3.4 De cliënt dient voorafgaand aan de therapeutische behandeling de therapeut te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van de hond of als de hond recent in contact is geweest met een andere zieke hond. In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht met name als de therapeut tijdens de behandeling in aanraking komt met de hond(en) van de cliënt. De therapeut beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan. 
3.5 Therapeut kan een inschatting geven over de te verwachten verbetering van het probleemgedrag van de hond van cliënt. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
3.6 Therapeut gaat een inspanningsverplichting aan, geen resultaatsverplichting. De therapeut voorziet cliënt van handvatten om diens hond zo goed als mogelijk te begeleiden bij de aanpak van het probleem. Het resultaat van de therapie is afhankelijk van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot inzet en keuzes cliënt. Het uitblijven van het gewenste resultaat heeft geen invloed op de betalingsverplichting.

 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING
4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak door beide partijen conform artikel 2.
4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;
4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

4.4.5 De cliënt geweld uit richting de hond

 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN
5.1 In de overeenkomst stellen de therapeut en de cliënt de vergoeding vast voor de overeengekomen therapeutische behandeling. Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling. 
5.2 In de overeenkomst stellen de therapeut en de cliënt vast op welke wijze en binnen welke termijn de vergoeding voor de behandeling dient te worden voldaan.
5.3 Het in termijnen betalen van de vergoeding voor de therapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de therapeut.
5.4 Een verzoek van cliënt tot het verschuiven van een gemaakte afspraak zal door de therapeut kosteloos gehonoreerd worden, mits doorgegeven minimaal 4 (vier) werkdagen voor de datum van afspraak.
5.5 In het geval van een verzoek van cliënt tot het verschuiven van een gemaakte afspraak, doorgegeven binnen 4 (vier) werkdagen voor de datum van afspraak, zal de therapeut de kosten voor die afspraak in rekening brengen.
5.6 Indien de cliënt de gemaakte afspra(a)k(en) annuleert in verband met ernstige ziekte of overlijden van de hond of andere zaken van overmacht, staat het de therapeut vrij per situatie te bekijken wat redelijk en billijk is.
5.7 Indien de therapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert de therapeut de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de cliënt dit bericht van annulering onverhoopt niet tijd ontvangt, kan hij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering.

 

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De therapeut zal in alle redelijkheid zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. De therapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van gedrag of het probleem van de hond. Een garantie op de uitkomst van de behandeling kan echter niet gegeven worden. De therapeut kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6.2 De therapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapeutische behandeling.
6.3 De therapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het probleem van zijn hond.
6.4 Cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn hond geldig is.

 

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY
7.1 De therapeut beschouwt alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 De therapeut gebruikt eventueel gemaakt video- of fotomateriaal alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt voor andere doeleinden dan de therapeutische behandeling.
7.3 Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat therapeut een dossier aanlegt, waarin ook enkele persoonsgegevens van cliënt zijn opgenomen. Voor de zorgvuldige omgang met en beveiliging van deze gegevens handelt therapeut conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor informatie over gegevensverwerking en rechten van cliënt zie de Privacyverklaring van Lavier.

7.4 Het is cliënt niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie, tenzij therapeut hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.

 

 

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT
8.1 De therapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
8.2 Alle door de therapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de therapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de therapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Indien casus binnen het team wordt voorgelegd zal therapeut cliënt hierover informeren.

 

ARTIKEL 9: KLACHTEN EN GESCHILLEN
9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over de therapeut of de therapeutische behandeling, kan de cliënt een klacht indienen bij de therapeut. De therapeut zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.
9.2 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de therapeut ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de therapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.
10.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de therapeut. Deze beslissingen zijn bindend.

 

Aldus opgemaakt; December 2022