ALGEMENE VOORWAARDEN LAVIER

 

Aangepast en geldig vanaf 01 september 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Lavier aan opdrachtgever.

Lavier: M. Hoecks, handelend onder de naam Lavier, gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 81-48, 3819 AB te Amersfoort.

Opdrachtgever / u: de eigenaar van het te verzorgen dier of te verzorgen dieren.

Dienstverlening: Uitlaatservice of Huisdierverzorging aan huis.

 1. Algemeen:

 

1.1 Voor de totstandkoming van de overeenkomst vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarbij verschillende bijzonderheden van uw dier worden doorgenomen. Deze informatie wordt opgenomen in de overeenkomst welke u getekend retourneert voor aanvang van de dienstverlening. U bent verplicht informatie te verstrekken over:

 1. De gezondheid van uw dier(en), inclusief allergieën, besmettelijke aandoeningen als virussen of parasieten (bijvoorbeeld giardia), vlooien en wormen en alle andere informatie waarvan u kunt begrijpen dat deze van belang is voor de verzorging van uw dier of de gezondheid van andere door Lavier verzorgde dieren.
 2. Contactgegevens van de dierenartspraktijk van uw dier(en).
 3. Fysieke beperkingen of gewoontes van uw dier(en) waar Lavier rekening mee moet houden.
 4. Voedingsgewoontes van uw dier(en) indien Lavier hiermee rekening dient te houden.

 

1.2 Lavier behoudt zich het recht voor om uw dieren te weigeren om redenen van gezondheid, karakter of andere redenen die het voor Lavier moeilijk maken op verantwoorde wijze voor uw dier te zorgen.

1.3 Indien de opdrachtgever bewust onjuiste informatie verstrekt over het dier, bijvoorbeeld over de gezondheid daarvan, heeft Lavier te allen tijde het recht de uitvoering van de dienstverlening te stoppen en kosten en schade die daarvan het gevolg zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

1.4 U geeft toestemming om uw huis te betreden voor het uitvoeren van de dienstverlening met behulp van een door u beschikbaar gestelde sleutel. Lavier tekent voor ontvangst en bewaart deze sleutel op een afgesloten plaats in een beveiligde sleutelkluis.

1.5 De sleutel van uw huis zal door Lavier niet ter beschikking worden gesteld aan derden en zal niet van uw adresgegevens worden voorzien. Bij verlies van uw sleutel wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld.

1.6 U kunt ten allen tijde de sleutel retour vragen, daarmee vervalt de verplichting van Lavier om de dienstverlening te verrichten. Uw abonnements- cq reserveringskosten lopen in dat geval door tot de afgesproken opzegtermijn is verlopen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lavier.

 

 1. Aansprakelijkheid

2.1 Uw dier dient opgenomen te zijn in de WA-verzekering van de opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk voor uw dier(en), ook indien deze schade toebrengt aan eigendommen, mens of dier.

2.2 Lavier is niet aansprakelijk voor schade, verwondingen of ziektes van uw dier, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Lavier.

2.3 Lavier is niet aansprakelijk voor schade aan uw woonruimte of inventaris, schade als gevolg van het binnentreden of verlaten van uw woonruimte of voor verlies van uw sleutel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 

 1. Gezondheid en calamiteiten

3.1 Voor aanvang van de dienstverlening worden alle relevante gegevens over de gezondheid van uw dier aan Lavier bekendgemaakt (zie artikel 1.1).

3.2 Bij wijzigingen in de gezondheid van uw dier(en) meldt u dit zo spoedig mogelijk aan Lavier.

3.3 Om besmetting van andere dieren te voorkomen behoudt Lavier zich het recht voor in geval van een besmettelijke aandoening van uw dier(en) de wandel- of verzorgingstijd van uw dier te annuleren of in te korten om hygiënemaatregelen te kunnen nemen voor de dienstverlening voor het volgende dier start.

3.4 Bij spoedgevallen is Lavier altijd gerechtigd om EHBO te (laten) verschaffen op kosten van de opdrachtgever of op diens kosten contact op te nemen met de dierenarts.

 

4. Contractvormen en opzegtermijnen uitlaatservice

4.1 Lavier verleent uitlaatservice op flexibele, korte of reguliere basis.

4.2 Bij uitlaatservice op basis van reguliere afname geldt een opzegtermijn van een maand. U bent hierbij verzekerd van een plek. Annuleringen worden uiterlijk vrijdagmiddag 17:00 aan Lavier doorgegeven voor de daaropvolgende week. In het geval er toch sprake is van annuleren van de reguliere dag(en) in dezelfde week worden deze doorbelast, m.u.v. acute ziekte van de hond of een positieve corona test van de eigenaar (niet ouder dan 24u) Bij veelvuldig annuleren is Lavier gerechtigd de reguliere basis om te zetten in flexibele basis met de daarbij behorende voorwaarden. Wijzigen naar een andere dag of dagdeel vallen buiten bovenstaande voorwaarden en kunnen tot uiterlijk 48u voorafgaand aan de service worden aangevraagd.

4.3 Voor uitlaatservice op korte of flexibele basis geldt dat bij deze contractvorm de hond in kwestie niet verzekerd is van een plek op de aan te vragen data. Lavier zal derhalve zijn uiterste best doen aan de aanvraag te voldoen en zal dit uiterlijk zaterdag voor de daaropvolgende week kunnen bevestigen of niet. Bij het annuleren van een aangevraagde service gelden dezelfde voorwaarden als omschreven in artikel 4.2

 

5. Opzegtermijn Huisdierverzorging

5.1 Na ondertekening van de overeenkomst gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

   • Bij annuleren tot een maand voor de geplande verzorging is een bedrag van €25,- verschuldigd;
   • Bij annuleren tussen 30 dagen en 15 dagen voor de geplande verzorging is een percentage van 50% verschuldigd
   • Bij annuleren binnen 7 dagen voor de geplande verzorging is een percentage van 75% verschuldigd.
    • Bij eerdere terugkeer van vakantie, tussentijdse dagen die worden gecanceld of andere reden van beëindiging van de verzorging na de aanvang daarvan blijft het oorspronkelijke overeengekomen bedrag verschuldigd

 

6. Specifieke voorwaarden uitlaatservice

6.1 Lavier laat uw hond(en) individueel uit gedurende 30 tot 60 minuten, binnen een vooraf met u afgesproken tijdslot. Combinaties met andere honden worden alleen gemaakt met toestemming van beide eigenaren.

6.2 De tijdsloten zijn tussen 09:30-12:00, 12:00-14:30 en 14:30-18:00 uur.

6.3 De dienstverlening van Lavier vindt ook plaats in vakantieperiodes. Het is wel mogelijk dat Lavier tijdens deze bijzondere dagen kampt met mindere personeelsbezetting waardoor een enkele keer niet uitgelaten kan worden op een met u afgesproken dag. Ook kan door ziekte bij werknemers of calamiteiten een afspraak soms niet worden nagekomen of kunnen we door extreme weersomstandigheden de hond niet uitlaten. Lavier stelt u zo snel mogelijk op de hoogte indien en van deze gevallen zich voordoen, zodat u maatregelen kunt nemen. Indien mogelijk wordt aangeboden de hond op een ander tijdstip uit te laten.

6.4 Indien door omstandigheden de hond korter wordt uitgelaten wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt dit een volgende keer gecompenseerd.

6.5 Indien uw hond loops is stelt u Lavier hiervan op de hoogte, zodat maatregelen genomen kunnen worden. Lavier spant zich in om dekking te voorkomen, maar is, ter voorkoming van onduidelijkheid, niet aansprakelijk indien er toch een dekking plaatsvindt.

6.6 Indien u toestemming geeft om de hond los te laten lopen, zorgt Lavier dat uw hond een penning met telefoongegevens bij zich draagt. Bij het geven van toestemming aanvaardt u de bijbehorende risico’s, inclusief het weglopen van de hond.

 

 1. Specifieke voorwaarden Huisdierverzorging

7.1 Dierverzorging vind plaats  in uw huis indien u door aanwezigheid of  anderszins niet in staat bent voor uw dieren te zorgen

7.2 Vooraf wordt een overeenkomst opgesteld met daarin alle relevante informatie omtrent de verzorging en gezondheid van uw dier. Indien herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt van de service zal de eigenaar nieuwe bijzonderheden voorafgaand aan de gevraagd periode aan Lavier verstrekken.

7.3 Sleuteloverdracht vind plaats voor aanvang van de aangevraagde periode. Indien de sleutel kan worden gehaald door Lavier tussen de dagelijkse werkzaamheden door worden daar geen kosten voor in rekening gebracht. Indien dit niet mogelijk is rekent Lavier € 3,00 voor het ophalen en weer terugbrengen van de sleutel of mag deze ook door de eigenaar zelf kosteloos op het thuisadres worden afgegeven.

7.4 Indien uw dier ook naar buiten mag in de te verzorgen periode is Lavier niet aansprakelijk voor het zoekraken of weglopen van het dier in kwestie.

7.5 Kleine ongelukjes worden uiteraard in huis opgeruimd en bij verzorging van 1 week of langer zal Lavier de laatste dag de ruimte opgeruimd achterlaten. Wij verrichten echter geen uitgebreide schoonmaakwerkzaamheden.

7.6 Indien uw dier meerdere keren per dag moet worden verzorgd geldt een aangepast tarief. Daarbij wordt in de avond een korter tijdsbestek aangehouden van 15 versus 30 minuten. Indien de wens er ligt dat Lavier 2 maal daags 30 minuten voor de verzorging moet besteden geldt het normale tarief.

7.7 Wanneer uw dier zo snel mogelijk medische zorg nodig heeft stellen wij u daar uiteraard direct van op de hoogte en zorgen wij dat uw dier zo snel mogelijk bij een dienstdoende dierenarts terecht komt. Voor transport en wachttijd rekent Lavier een standaard bedrag van €30,00. Dit is exclusief de kosten van de dierenarts en evt medicatie.

7.8 Het is een eigenaar verboden een medewerker rechtstreeks te benaderen werkzaamheden uit te voeren buiten Lavier om. Indien telefoonnummer van medewerker in overleg en na toestemming met eigenaar wordt uitgewisseld voor de afgenomen dienstverlening dient het telefoonnummer na afloop te worden verwijderd. 

 

 1. Facturen en betaling

8.1 Alle tarieven zijn inclusief BTW

8.2 Dienstverlening wordt maandelijks aan het einde van de maand in rekening gebracht inzake de uitlaatservice en aan het einde van de dienstverlening inzake dierverzorging

8.3 Facturen kennen een betaaltermijn van 15 dagen, na welke periode kosten in rekening kunnen worden gebracht aan aanmaningskosten en het eventueel inschakelen van een incassobureau.

 

 1. Privacy

9.1 Voor een goede begeleiding van uw dier en voor de overige aspecten van   uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat Lavier een dossier aanlegt, waar ook enkele persoonsgegevens van de opdrachtgever in zijn opgenomen. Deze gegevens worden met grote zorgvuldigheid in een beveiligde omgeving bewaard ( wet AVG)

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij noodzakelijk in geval van calamiteiten.

 

Lavier, Natuurlijk voor jouw dier!